Schuldbemiddeling door Stichting Rahma

Minnelijk & Wettelijk traject

Schuldhulpverlening
In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met uw schuldeisers: het zogenaamde minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject (de WSNP).

Minnelijke traject
Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de stichting een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost in principe nooit meer dan drie tot vijf jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen!

Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

– U mag geen nieuwe schulden maken en moet de vaste lasten op tijd betalen.
– U ondertekent een schuldregelingsovereenkomst.
– U dient de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden.

Wettelijke traject
Als het niet lukt om samen met ons tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Bewind
Bij bewind of een mentorschap blijf je handelingsbekwaam, maar mag je niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over goederen die onder het bewind vallen, beschikken. Kan jij je financiële handelingen niet (meer) overzien? Dan is een bewind een passend optie.

Mentorschap
Als je alleen niet (meer) over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, is mentorschap ook een optie. De mentor treedt alleen voor je op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft advies. De beslissingen die de mentor neemt, gaan altijd over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt zoveel mogelijk samen met jou de beslissingen. Stichting Rahma treedt alleen op als mentor als er ook sprake is van onderbewindstelling.

Curatele
Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Curatele is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) kan overzien als gevolg van een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/drugs misbruik.

Curatele gaat niet in combinatie met bewindvoering en/of mentorschap. Bij curatele is immers sprake van de behartiging van zowel de financiële als de persoonlijke belangen. Curatele kan echter wel in de loop van de tijd worden gewijzigd naar bewindvoering en/of mentorschap. Dit verzoek wordt dan bij de Kantonrechter ingediend.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons, door het contactformulier in te vullen of via de e-mail info@stichtingrahma.nl.